Heraldic Arms Dijkgraaf

Below are the result of research carried out in 1948 by a bureau of heraldry

Note: Familyweapons is rather an inacurate term as they always belong to only ONE person, not a family. Usually only the eldest son inherits the right to use the Heraldic Arm. So unless you can prove that you are the descendant of the eldedst male line you do not have the rights to use these arms as if they were yours.

DUTCH QUOTE

"In de archieven van de "civiele processen" van het Hof van Gelderland, algemeen Rijksarchief voor de provincie Gelderland te Arnhem komt het volgende voor:
Op papieren met ruiten bedekt komt een zegel voor van JOEST MATHEUSZOON DIJCKGRAEFF; in 1609 schepen van de heerlijkheid Ammerzoden. Hij zegelt op verschillende stukken, waarbij telkens hetzelfde wapen gebruikt wordt en wel:
- schild beladen met drie verhoogde pijlen met ronde koppen (zogenaamde quareelen of bouten) met daaronder dus in de voet van het schild een kleine dubbele adelaar."

De juiste vorm staat links.
De oorspronkelijke vorm waarbij alleen het schild in het lak is afgedrukt staat rechts

Kleuren onbekend, doch volgens heraldische regels:
schild van goud (geel) beladen met drie pijlen en de adelaar van zwart
of: schild van zilver (grijs), de adelaar zwart de pijlen blauw of rood

TRANSLATION

In the civil registration archives of the province of Gelderland, located in Arnhem, the following was found:
On a chequered paper there occurs the seal of JOEST MATHEUSZOON DIJCKGRAEFF; in 1609 hailing from the princepality off Ammerzoden. He sealed various documents using the same seal
- a shield with three arrows with rounded head (quarels or bolts) at the top, and underneath, hence at the base of the shield, a small double (headed) eagle.

The correct impression on the left
The original impression on the right where by only the shield was pressed into the wax.

The colours are unknown, however according to heraldic rules:
the shield is gold (yellow) with the three arrows and the eagle in black
or: the shield is silver (grey), the eagle in black and the arrows blue or red

 

Dutch commentry

Ditzelfde wapen komt voor op de zegels van zijn zoon DIRCK JOOSTEN DIJCKGRAEFF, in 1656 schepen van de heerlijkheid Ammerzoden en wel op brieven van het Hof van Gelderland met het quartier Nijmegen.

De geslachtsnaam Dijkgraaf wordt hier dus op zijn oud Hollands gespeld, doch de naam is hetzelfde. Andere wapens van de naam Dijkgraaf en zijn spellingen bestaan niet.

English commentry

This same weapon also occurs in the seal of his son DIRCK JOOSTEN DIJCKGRAEFF, in 1656 hailing from the princepality off Ammerzoden.

The surname Dijkgraaf is being spelt here in old dutch, but it is however the same surname. Other weapons for the name Dijkgraaf and it variations don't exist (for the province of Gelderland).

Andere

Ook wordt er in Zuid Holland een wapen gevoerd door een familie Dijkgraaf. Dit wapen is als volgt:

Schild van zwart, beladen met een schop met het blad naar beneden van goud, met als helmteken deze schop.

Dit wapen wordt gevoerd door een medicus te Den Haag die tevens oud officier van gezondheid was in 1888. Zijn voornaam is onbekend doch zijn familienaam was Dijkgraaf. Hij was gehuwd met een juffrouw Nuy.

(Dit blijkt Johannes Dijkgraaf van de delft stamboom te zijn, onze records ref# D433 )

Voorts voert ditzelfde wapen een P.Dijkgraaf (#D501), eveneens te Den Haag, chirurg aldaar en een zekere A.F.J. Dijkgraaf (#D500), in 1925 directeur Rotterdamse Droogdok Mij."

Other heraldic arm

Also in South Holland there is a family which has a hereldic arms. These arms are as follows

A black shield with a spade, blade downwards, coloured gold (yellow), with as caption "This spade"

These heraldic arms were carried by a docter in The Hague His firstname is unknown but his surname was Dijkgraaf. He was married with to a lady Nuy.

(This appears to be Johannes Dijkgraaf from Delft family tree, our records ref# D433)

Carying on whith this weapon is a P. Dijkgraaf (#D501) a surgeon in The Hague and a A.F.J. Dijkgraaf (#D500), a director of Rotterdams drydock Mij in 1925